Algemene voorwaarden Incassodienst 


Definities

a. Algemene Voorwaarden Incasso: de door Het Bureau gehanteerde algemene voorwaarden.

b. Geldvordering: het, blijkens een uitgebrachte factuur of gesloten overeenkomst door de opdrachtgever aan de schuldenaar in rekening gebrachte bedrag inclusief btw, verhoogd met vertragingsrente, wettelijke (handels)rente en incassokosten.

c. Hoofdsom: het, blijkens een uitgebrachte factuur of gesloten overeenkomst door de schuldenaar aan de opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief btw.

d. Het Bureau:  het Bureau waarbij het abonnement is afgesloten.

e. Incassodiensten: het verlenen van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassodiensten bij de invordering van een geldvordering uit overeenkomst op een schuldenaar.

f. Incassokosten: de bij de schuldenaar in rekening gebrachte kosten voor de buitengerechtelijke incasso van de geldvordering.

g. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het abonnement heeft afgesloten.

h. Proceskosten: dat deel van de externe kosten dat rechtstreeks samenhangt met het uitbrengen van de dagvaarding en het voeren van de procedure.

i. Vertragingsrente: de door de schuldenaar verschuldigde rente wegens vertraging in de voldoening van de geldvordering.


2. Toepasselijke voorwaarden

Op de dienstverlening krachtens dit incasso abonnement zijn de algemene voorwaarden van toepassing en de hierna genoemde bepalingen.


3. De incassodiensten

De opdrachtgever kan op grond van dit abonnement aanspraak maken op de hierna genoemde incassodiensten voor het incasseren van geldvorderingen:

a. Incassodiensten:

• Het Bureau beoordeelt eenmalig de betalingsvoorwaarden in de algemene leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever;

• Het Bureau levert (standaard) incassobrieven aan.

• Het Bureau maant de schuldenaar schriftelijk en eventueel telefonisch aan tot

betaling van de geldvordering;

• Het Bureau geeft een advies over de haalbaarheid van de gerechtelijke incasso indien

de schuldenaar niet betaalt. Indien nodig en in overleg met de opdrachtgever vraagt het Bureau een derde extern een standaard verhaalsonderzoek te verrichten.

b. gerechtelijke incasso (verstek):

• dagvaarding van de schuldenaar bij het kantongerecht of de rechtbank en alle verrichtingen ter verkrijging van een vonnis.

c. gerechtelijke incasso (verweer):

• de verrichtingen als hiervoor onder c. genoemd;

• op verzoek van de opdrachtgever wordt in de procedure juridische bijstand verleend bij het weerspreken van het verweer van de schuldenaar en/of wordt verweer gevoerd tegen een door de schuldenaar ingediende tegenvordering.


4. De uitvoering van de incassodiensten

a. De incassodiensten worden uitgevoerd door het Bureau of door derden die in opdracht van en voor rekening van het Bureau werkzaamheden verrichten.

b. De incassodiensten worden alleen verleend in Nederland, mits de schuldenaar in Nederland gevestigd is, de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.

c Het Bureau staakt haar werkzaamheden, zodra de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend.

d. Iedere betaling aan Het Bureau wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan het Bureau toekomende provisie en kosten.


5. De kosten van de incassodiensten

a. Alle voor de incassodiensten verschuldigde kosten worden in eerste instantie ten laste gebracht van de schuldenaar.

b. Indien de kosten niet, of niet volledig worden geïncasseerd, worden de kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht, zoals onder c en verder in dit artikel beschreven, met de volgende uitzonderingen:

1. De opdrachtgever is de volledige kosten verschuldigd in de volgende gevallen:

• Indien de opdrachtgever de vordering intrekt.

• Indien de opdrachtgever zelf een regeling treft met de schuldenaar.

• Indien de opdrachtgever de vordering zelf incasseert.

• Indien de vordering van de opdrachtgever door de rechter wordt afgewezen.

2. Als de incasso van de geldvordering in de buitengerechtelijke fase eindigt zonder dat de volledige hoofdsom is geïncasseerd (anders dan onder b bedoelde gevallen) zijn de door de opdrachtgever verschuldigde kosten beperkt tot 15 procent van de geïncasseerde hoofdsom.

c. incassodiensten

• Haalbaarheidsadvies:  geen kosten.

• Verhaalsonderzoek: 150 euro. Deze kosten kunnen niet ten laste gebracht worden van de schuldenaar.

• Debiteurenbezoek: 150 euro en 0,39 per kilometer.

• Buitengerechtelijke incasso: provisie conform het Besluit vergoeding voor buiten-gerechtelijke kosten.

• Voortgang volgen: geen kosten.

d. Gerechtelijke incasso (verstek)

• Voeren van procedure: dagvaarding opstellen 150

• Griffiegelden

• Deurwaarderskosten

e. Gerechtelijke incasso (verweer)

• Verweer bij de sector kanton van de rechtbank:

- Opstellen conclusie of akte 150

- reisuren locatie Het Bureau – rechtbank (en terug) 50

- zitting bijwonen: geen kosten

• Verweer bij de sector civiel van de rechtbank:

- Facturering op basis van tarief 175 per uur.

- reisuren locatie Het Bureau – rechtbank 50 per uur

- zitting bijwonen: geen kosten

Bij verweerzaken lager dan 450 euro wordt afgeraden

gerechtelijk te gaan in verband met de hoge gerechtelijke

kosten. Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief btw.


6. De verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat:

a. op alle overeenkomsten ter zake waarvan hij incassobijstand verzoekt algemene of leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, waarvan de betalingsvoorwaarden door Het Bureau bij de aanvang van de overeenkomst beoordeeld en akkoord bevonden zijn;

b. de schuldenaar schriftelijk tot betaling is aangemaand;

c. in de aanmaning aanspraak is gemaakt op betaling van de incassokosten conform de leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever. Bij een particuliere schuldenaar dient na het verstrijken van de betalingstermijn een schriftelijke herinnering te worden verstuurd met een laatste betaaltermijn van 14 dagen conform de voorschriften van de wet incassokosten;

d. hij op verzoek van Het Bureau overlegt:

• een kopie van de factuur die de geldvordering vermeldt;

• kopieën van de zelf verzonden aanmaningen;

• alle informatie die van belang is voor het welslagen van de incasso;

e. hij zich na het geven van de opdracht tot incasso onthoudt van het maken van afspraken met de schuldenaar ter zake van de betaling van de vordering;

f. hij Het Bureau onverwijld op de hoogte stelt van de ontvangst van correspondentie of betalingen van de schuldenaar.


7. Uitsluiting

Het incasso abonnement is niet van toepassing op de volgende vorderingen:

• geldvorderingen uit een huurovereenkomst;

• geldvorderingen uit leverantie van gas, water of stroom;

• geldvorderingen uit het verschaffen van consumptief krediet;

• geldvorderingen op niet in Nederland gevestigde debiteuren.

Het advies voor gerechtelijke invordering geeft geen garantie of voorspelling van

het incassoresultaat.


8. Duur en opzegging van het incassoabonnement

a. Het incasso abonnement heeft een looptijd van één jaar, en wordt bij gebreke van opzegging jaarlijks stilzwijgend met één jaar verlengd.

b. Het abonnement kan schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.


Algemene voorwaarden Diensten Sureste adviseurs


1          Definitie

1.1 Het kantoor: Sureste Adviseurs gevestigd te Malden.

1.2 De cliënt: degene met wie het kantoor een overeenkomst van opdracht tot (uitgestelde) dienstverlening heeft.

1.3 Het honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt aan het kantoor is verschuldigd voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot (uitgestelde) dienstverlening.

1.4. De verschotten: alle kosten die het kantoor maakt bij de uitvoering van de opdracht.


2          Overeenkomst

2.1 Het kantoor wordt bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht vertegenwoordigd door haar directeur.

2.2 Het kantoor beslist welke medewerker(s) de verstrekte opdracht uitvoer(t)(en).


3          Facturen

3.1 Het honorarium wordt gespecificeerd naar tijd en werkzaamheden. Het honorarium wordt voorts met verschotten, btw en omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Facturatie geschiedt, zo mogelijk, maandelijks.

3.2 Griffierechten, deurwaarderskosten en andere kosten van derden dienen in voorkomend geval voor aanvang van en procedure door de cliënt te zijn voldaan.

3.3 De betaling van facturen dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, op de wijze zoals op de factuur staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de cliënt in verzuim. De cliënt is in dat geval de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 15% over het openstaande bedrag van de factuur (inclusief btw) verschuldigd. Bij gebreke van een (tijdige en volledige) betaling van de factuur en/of overige kosten is het kantoor tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.

3.4 Indien de vorderingen van het kantoor in een gerechtelijke procedure (waaronder arbitrage en bindend advies) geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, is de cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan het kantoor te vergoeden, ook indien deze kosten een eventuele proceskostenveroordeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.


4          Aansprakelijkheid:

4.1 De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van anderhalf maal het honorarium (of vast bedrag in geval van een abonnement) dat in de betreffende zaak in de 12 maanden, voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro).

4.2 De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van een (van de) medewerker(s).

4.3 Het kantoor is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.


5          Tot slot:

5.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan het kantoor verstrekte opdrachten van de cliënt.

5.2 De rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt wordt door het Nederlandse recht beheerst. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

5.3 Alle aanspraken jegens het kantoor vervallen, indien niet binnen een jaar na het moment waarop de cliënt daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de rechter aanhangig zijn gemaakt.