Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Het kantoor: Sureste gevestigd te Nijmegen
1.2 De cliënt: degene met wie het kantoor een overeenkomst van opdracht tot (uitgestelde) dienstverlening heeft.
1.3 Het honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt aan het kantoor is verschuldigd voor werkzaamheden, voortvloeiend uit de opdracht tot (uitgestelde) dienstverlening.
1.4 Verschotten: alle kosten die het kantoor maakt bij het uitvoeren van de opdracht.
2. Overeenkomst
2.1 Het kantoor wordt bij het sluiten van de opdracht vertegenwoordigd door haar directeur.
2.2 De directeur beslist welke medewerker(s) de verstrekte opdracht uitvoer(en)t.
3 Facturen
3.1 Het honorarium wordt gespecificeerd naar tijd en werkzaamheden. Het honorarium wordt met verschotten, btw en omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Facturatie geschiedt, zo mogelijk, maandelijks.
3.2 Griffierechten, deurwaarderskosten en andere kosten van derden dienen in voorkomend geval voor aanvang van de procedure door de cliënt zijn voldaan.
3.3 De betaling van facturen dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, op de wijze zoals op de factuur staat aangegeven. Indien de betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de cliënt in verzuim. De cliënt is in dat geval de wettelijke rente en buitengrechtelijke incassokosten á 15 % verschuldigd over het openstaande bedrag van de factuur (inclusief btw). Bij gebreke van een (tijdige en volledige) betaling van de factuur en/of overige kosten is het kantoor tevens bevoegd om de uitvoerin van de opdracht op te schorten dan wel te beeindigen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beeinding van de werkzaamheden.
3.4 Indien de vorderingen van het kantoor in een gerechtelijke procedure (waaronder arbitrage en bindend advies) geheel of gedeeltelijk worden toegewezen, is de cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan het kantoor te vergoeden, ook indien deze kosten een eventuele proceskostenveroordeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
4. Aansprakelijkheid
4.1 De aansprakelijkheid van kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dana ook, geen uitkerin krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van anderhalf maal het honorarium (of zes maanden abonnementsbijdrage in geval van een abonnement) dat in de desbetreffende zaak in de 6 maanden, voorafgaand aan de gebeurtenis, waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 5000 (zegge: vijf duizend euro).
4.2 De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van een (van de) medewerker(s).
4.3 Het kantoor is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van derden, die bij de uitvoering van de opdracht, zijn ingeschakeld.
5. Tot slot
5.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan het kantoor verstrekte opdrachten van de cliënt.
5.2 De rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt wordt door het Nederlands recht beheerst. Alle geschillen, die uit deze rechtsverhouding voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.
5.3 Alle aanspraken jegens het kantoor vervallen, indien deze niet binnen 1 jaar, na het moment, waarop de cliënt daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de rechter aanhangig zijn gemaakt.
Scroll naar top